برچسب » ساختمان

چالش کیفیت ساخت و ساز، لزوم بازنگری نظام حکمرانی شهری
2 سال قبل
نشریه مناطق آزاد

چالش کیفیت ساخت و ساز، لزوم بازنگری نظام حکمرانی شهری

ارتقا کیفیت ساختمان ها، نیازمند بازنگری و بهبود نظام حکمرانی شهری در صنعت ساخت با مشارکت تمامی ذینفعان است.

نظام مهندسی استان تهران
12 سال قبل
دارای پروانه اشتغال بکار

نظام مهندسی استان تهران

دکتر گرشاسب خزائنی عضو نظام مهندسی استان تهران بوده و دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته طراحی، نظارت و اجرا از این سازمان می باشد.

شرکت آتی ساز
22 سال قبل
همکاری با

شرکت آتی ساز

گرشاسب خزائنی به عنوان کارشناس دفتر فنی و کنترل پروژه با شرکت آتی ساز در ساخت مجمتمع برج های ارتش همکاری داشته است.