برچسب » زیرساخت ها

توسعه زيرساخت هاي مناطق آزاد با جذب منابع بخش خصوصي
5 سال قبل
ایراد سخنرانی

توسعه زيرساخت هاي مناطق آزاد با جذب منابع بخش خصوصي

سخنراني و برگزاری کارگاه اموزشی: توسعه زيرساخت هاي مناطق آزاد با جذب منابع بخش خصوصي جلسه مدیران عامل و معاونین مناطق ازاد کشور منطقه ازاد کیش ١٢ و ١٣ ديماه ١٣٩٧