برچسب » زیربناها

نقش دولت در توسعه پرو‍ژه های زیر بنایی به روش BOT
19 سال قبل
اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

نقش دولت در توسعه پرو‍ژه های زیر بنایی به روش BOT

ر این مقاله با مقایسه ساختار دولتی کشورهای دیگر ( بخصوص هنگ کنگ که تجربیات موفقی در BOT دارد ) ،سعی شده است فرمولی مناسب برای نقش دولت پیشنهاد شود .