برچسب » روش اجرای ساختمان

طرح درس روش های اجرای ساختمان
3 سال قبل
دوره آموزشی

طرح درس روش های اجرای ساختمان

روش های اجرای ساختمان، مهمترین درس در گرایش مهندسی ساخت در پایه کارشناسی است که در قالب آن فراگیران می توانند با تکنیک ها و تکنولوژی های ساختمان سازی آشنا شوند.