برچسب » رهبری

کدام سبک رهبری را انتخاب کنیم!
4 سال قبل
دست نوشته ها

کدام سبک رهبری را انتخاب کنیم!

علیرغم اهمیت سبک رهبری در بازده کارکنان و عملکرد پروژه، ولی هیچ جواب قطعی برای ترجیح یک سبک رهبری بر دیگری وجود ندارد. در واقع استفاده از هر کدام از سبک های رهبری بستگی به میزان بلوغ و آگاهی کارکنان سازمان دارد. هنر مدیران است که متناسب با داشته های سازمان و الزامات پروژه، سبک رهبری مناسب را انتخاب و بکار گیرند

فقدان رهبری ، عامل شکست پروژه ها
5 سال قبل
مدیریت پروژه عملی

فقدان رهبری ، عامل شکست پروژه ها

ریشه از شکست خیلی پروژه ها در کشور، فقدان مهارت های رهبری در مدیران پروژه ها است. در این نوشته با بررسی تجربیات اجرائی، لیستی از ویژگی های حیاتی رهبری معرفی شده است.
مرور دقیق این مهارت ها نشان می دهد که موفقیت پروژه ها، پیش از هر چیز نیازمند بازنگری سبک مدیریتی سازمان های کارفرمائی است.