برچسب » دکتر خزائنی

تجربیات قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در ایران
3 سال قبل
گفتگو در اینستاگرام

تجربیات قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در ایران

دکتر گرشاسب خزائنی به میزبانی دکتر روانشادنیا، گفتگویی خواهند داشت در باب تجربیات اجرائی قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در ایران