برچسب » دوام بتن

بررسی تاثیر افزایش دمای اولیه بر پارامترهای دوامی بتن حاوی میکروسیلیس
4 سال قبل
مجله مهندسی عمران مدرس

بررسی تاثیر افزایش دمای اولیه بر پارامترهای دوامی بتن حاوی میکروسیلیس

در این مقاله تأثیر افزایش دماي اولیه بر نفوذ یون کلر و ریز ساختار بتن هاي حاوي میکرو سیلیس بررسی شده است .