برچسب » دانشگاه علم و صنعت

کتاب راهنمای قراردادهای ساخت بهره برداری انتقال (BOT)
4 سال قبل
دانشگاه علم و صنعت منتشر کرد:

کتاب راهنمای قراردادهای ساخت بهره برداری انتقال (BOT)

این کتای ترجمه ای از راهنمای یونیدو برای بکارگیری روش ساخت-بهره برداری- واگذاری برای اجرای پروژه های زیرساختی می باشد