برچسب » حاکمیت

کتاب راهنمای حاکمیت پروژه
4 سال قبل
انتشارات فدک منتشر کرد

کتاب راهنمای حاکمیت پروژه

راهنمای عملی حاکمیت پروژه، طرح و پرتفلیو

 اعمال حاکمیت، فراتر از مدیریت بحران
4 سال قبل

 اعمال حاکمیت، فراتر از مدیریت بحران

ساختارها و روش های موجود در مدیریت بحران کشور کفایت و قابلیت لازم برای حل این چالش ها را ندارند. این مهم نیازمند درک صحیح از مفهوم حاکمیت (Governance) در مقابل مدیریت (management) است.