برچسب » توسعه پایدار

جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد ملی، توجه به توسعه پایدار
4 سال قبل
اقتصاد توسعه

جایگاه مناطق آزاد در اقتصاد ملی، توجه به توسعه پایدار

لذا عملا سرمایه گذاری های دولت در مناطق محروم درآمد پایدار ایجاد نکرده و بلکه سازمان بزرگ و با هزینه مازاد را خلق کند که همیشه محتاج کمک ها و اعانه دولتی است.