برچسب » تهاتر

تهاتر ابزار تامين مالي پروژه ها
4 سال قبل
تامين مالي زيرساخت ها

تهاتر ابزار تامين مالي پروژه ها

يكي از روش هاي تامين مالي پروژه ها و زيرساخت ها، استفاده از ظرفيت ابزارهاي تهاتري است. تهاتر اين امكان را مي دهد كه از ظرفيت بخش خصوصي براي انجام پروژه هاي عمراني بر مبناي ارزش دارايي هاي راكد و معطل سازمان اقدام گردد.