برچسب » تنش جاری

بررسی خواص رئولوژی بتن خود تراکم
17 سال قبل
اولین کارگاه تخصصی بتن خودتراکم

بررسی خواص رئولوژی بتن خود تراکم

نتایج این مطالعه نشان می دهد که در صورت افزایش نسبت آب به سیمان یا فوق روان کننده از یک مقدار مشخص ؛ خواص رئولوژی بتن کاهش یافته ، کارآیی پایین آمده و در نتیجه مخلوط بتنی ناپایدار وجدا شده را مشاهده خواهیم کرد .