برچسب » تجهیزات بندری

تجهیز و توسعه بندر تجاری کیش (اسکله 7 و 8)
9 سال قبل
تهیه اسناد مناقصه و تنظیم قرارداد

تجهیز و توسعه بندر تجاری کیش (اسکله 7 و 8)

پروژه توسعه و تجهیز بندر کیش در  پست اسکله های 7 و 8 ، به منظور تامین تجهیزات بندری و بارگیری اسکاه های ساخته شده از منابع بخض خصوصی به روش BOT طراحی و اسناد مناقصه ان تنظیم گردید.