برچسب » تبصره 19 قانون بودجه

آیین نامه اجرایی تبصره (۱۹) بودجه ۱۳۹۹
3 سال قبل
هیات دولت مصوب کرد:

آیین نامه اجرایی تبصره (۱۹) بودجه ۱۳۹۹

با تصویب آیین نامه اجرایی تبصره ۱۹ بودجه ، ظرفیت‌های جدیدی برای توسعه مشارکت عمومی خصوصی در حوزه تامین اعتبار، بیمه، تسهیلات، مالیات و تضامین ایجاد گردیده است