برچسب » تامین مالی زیرساخت

تامین مالی اسلامی برای توسعه زیرساخت ها
3 سال قبل
بانک توسعه اسلامی

تامین مالی اسلامی برای توسعه زیرساخت ها

کنفرانس تامین مالی اسلامی با هدف توسعه ابزارهای مالی اسلامی به منظور تامین سرمایه زیرساخت ها توسط بانک توسعه اسلامی برگزار شد.