برچسب » بازار سرمایه

ابزارهای بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه ها
3 سال قبل
تامین مالی پروژه ها

ابزارهای بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه ها

بازار سرمایه داخلی ظرفیت های زیادی را برای تامین مالی پروژه ها فراهم می کند که عموما به دلیل عدم آشنائی مدیران پروژه های کشور بلا استفاده مانده است. در اینجا برخی از عمده ترین روش های بازار سرمایه برای تامین مالی پروژه معرفی شده اند.

صندوق پروژه ، ابزار تامین مالی پروژه ها در شرایط تورمی
4 سال قبل
تامین مالی و سرمایه گذاری

صندوق پروژه ، ابزار تامین مالی پروژه ها در شرایط تورمی

یکی از راهکار موثر برای تامین مالی پروژه از محل حجم عظیم نقدینگی سرگردان، صندوق های پروژه هستند. در این نوشته با مرور تجربه صندوق پروژه پرند مپنا، ظرفیت ها و راهکاری استفاده از این ابزار کارآمد برای تامین مالی پروژه ها معرفی شده است.