برچسب » اقتصاد

فرهنگ توسعه، میثاقی عمومی برای رفاه
4 سال قبل
اقتصاد توسعه

فرهنگ توسعه، میثاقی عمومی برای رفاه

مسیر توسعه یک تصمیم همگانی است که توسط احاد جامعه تعهد می گردد که آیا می خواهند رشد کنند به شرط انکه رقبای انها هم ثروتمند شوند یا فقیر بمانند ولی رقبای خود را حذف کنند؟