برچسب » آنالیز ریسک

مقاله قابلیت اعتماد نتایج مهندسی ارزش، با آنالیز ریسک
14 سال قبل
چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

مقاله قابلیت اعتماد نتایج مهندسی ارزش، با آنالیز ریسک

قابلیت اعتماد نتایج مهندسی ارزش در پروژه های EPC، با مدل آنالیز ریسک چرخه ارزش گرشاسب خزائنی  لوزا احمدی  چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه چکیده: یکی از دلایل گرایش به قراردادهایDB/ EPC در دنیا قابلیت این سیستم اجرا، برای Constructability ومهندسی ارزش و در نتیجه کاهش هزینه های اجرا در آن است؛ ولی در […]