برچسب » آزاد راه تهران شمال

جای خالی مدیریت دانش پروژه در طولانی ترین پروژه راه کشور، آزادراه تهران شمال
3 سال قبل
مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا

جای خالی مدیریت دانش پروژه در طولانی ترین پروژه راه کشور، آزادراه تهران شمال

دومین شماره “مجله مدیریت دانش و نوآوری دانا”  منتشر شد. در این شماره مقاله دکتر گرشاسب خزائنی با عنوان درس‌آموخته‌های پروژه آزادراه تهران شمال چاپ شده است که به بحث جای خالی مدیریت دانش پروژه در طولانی ترین پروژه راهسازی کشور می پردازد.