لیست مقالات دکتر خزائنی

شناسه : 428 27 ژانویه 2020 - 17:01 1378 بازدید ارسال توسط :
فهرست مقالات علمی و پژوهشی منتشر شده توسط دکتر گرشاسب خزائنی
لیست مقالات دکتر خزائنی
پ
پ

مقالات چاپ شده در مجلات:

ردیف عنوان مقاله سال چاپ نام نفر اول

مقاله

نام نفرات بعدی نمایه

ISI،ISC

IF شماره و جلد ISSN نام مجله
۱ Risk Allocation in Construction Management, Fuzzy TOPSIS Approach ۲۰۱۲ خزائنی خانزادی، افشار ISI .۴۶۸۱ Vol. 39 No. 7 ۰۳۱۵-۱۴۶۸ Canadian Journal of Civil Engineering
۲ An ACO Optimization Algorithm for Risk Allocation in multiple party project ۲۰۱۱ خزائنی خانزادی، افشار ISI ۴٫۳۸۴ Vol. 30 Issue 4 ۰۲۶۳-۷۸۶۳ International Project Management journal
۳ Microstructural Features of Concrete containing Nano Silica in Relation to Cement

Content – Corrosion Properties

۲۰۱۲ خانزادی خزائنی، سپهری ISI ۰٫۶۵۱ Vol. 7 No. 3 ۱۸۴۰-۱۵۰۳ Technics, technologies, management  (TTEM)
۴ مدل چند معیاره ارزیابی موفقیت ایده ال پروژه های BOT: ساختار و کاربرد مدل ۱۳۹۱ خزائنی خانزادی،

افشار

ISC ۰٫۰۹ دوره ۲۸-۲، شماره ۲ ۱۰۲۸-۷۷۶۱ مجله علمی- پژوهشی مهندسی عمران شریف
۵ تاثیر افزایش عیار سیمان بر نفوذ یون کلر و ریز ساختار بتن های حاوی نانو سیلیس ۱۳۹۰ خانزادی خزائنی، سپهری ISC ۰٫۰۶۲ دوره یازدهم، شماره ۱ ۲۰۰۸-۹۴۴۹ مجله علمی- پژوهشی عمران تربیت مدرس
۶ تاثیر عملکرد ذرات نانو سیلیس در بهبود مشخصات مکانیکی بتن با افزایش عیار سیمان ۱۳۹۰ خزائنی خانزادی،

تدین

ISC ۰٫۰۳۹ سال هشتم، شماره اول، بهار ۱۷۳۵-۳۴۵۹ مجله پژوهشنامه حمل و نقل
۷ بهینه یابی تخصیص ریسکهای یک پروژه ساخت؛ با الگوریتم جامعه مورچگان ۱۳۹۱ خزائنی خانزادی،

افشار

ISC ۰٫۰۹ پذیرش ۱۷/۱۰/۱۳۹۰ ۱۰۲۸-۷۷۶۱ مجله علمی- پژوهشی مهندسی عمران شریف
۸ بررسی تاثیر افزایش دمای اولیه بر پارامترهای دوامی بتن حاوی میکروسیلیس ۱۳۹۱ خزائنی خانزادی،

فصحتی

ISC ۰٫۰۶۲ دوره دوازدهم، شماره ۳ ۲۰۰۸-۹۴۴۹ مجله علمی- پژوهشی عمران تربیت مدرس
۹ الگوی مدیریت ریسک در پروژه های BOT توسعه چهارچوب مفهومی محدوده –منافع ۱۳۹۱ خزائنی خانزادی،

افشار

ISC ۰٫۰۹ پذیرش ۱۶/۵/۱۳۹۱ ۱۰۲۸-۷۷۶۱ مجله علمی- پژوهشی مهندسی عمران شریف
۱۰ بررسی مکانیزم های تاثیر نانو ذرات سیلیس در بهبود خواص مکانیکی بتن ۱۳۹۱ خزائنی خانزادی ISC ۰٫۰۹ سال چهار، شماره دوم ۲۰۰۸-۴۲۴۲ مجله علمی- پژوهشی دانشگاه گیلان
۱۱ شناسایی ریسک های خاص پروژه های BOT ۱۳۸۴ افشار خزائنی ISC ۰٫۰۹ شماره ۲۴، ۱۳۸۴ ماهنامه بین المللی راه و ساختمان
۱۲ افزایش عیار سیمان بر خوردگی و  مکانیکی بتن حاوی نانوسیلیس ۱۳۹۱ خانزادی خزائنی ISC ۰٫۰۹ شماره ۱، فرودین۹۱ ماهنامه سبب (سیمان، بتن، بنا)
۱۳ ارائه مدل کمی برای ارزیابی موفقیت پروژه های مشارکت عمومی خصوصی در جذب سرمایه گذاری خصوصی ۱۳۹۸ خزائنی بیات، ضیغمی، عباسیان ISC دوره ۲۱، شماره ۵۷
زمستان ۱۳۹۸
صفحه ۲۸-۳۷ فصلنامه علمی پژوهشی اساس
۱۴ مدل تصمیم گیری تخصیص کمی ریسک ؛ الگوریتم بهینه سازی چندهدفه جامعه مورچگان

 

۱۳۹۹ خزائنی فتاحی، ضیغمی، عباسیان ISC دوره ۲۱، شماره ۵۵ بهار ۱۳۹۹ صفحه ۴۴-۵۴ فصلنامه علمی پژوهشی اساس
۱۵ ارزیابی مقاومت سایشی بتن بازیافت شده از تایر ضایعاتی ۱۳۹۸ ولی زاده خزائنی ISC ۰٫۰۶۲ دوره ۱۹، شماره ۵ ،سال ۱۳۹۸ صفحه ۲۳۷-۲۴۷ مهندسی عمران مدرس

 

تالیف و انتشار کتب:

ردیف عنوان کتاب انتشارات مسئولیت تاریخ
۱ توسعه زیربناها با رویکرد پروژه های BOT دانشگاه علم و صنعت ایران مترجم ۱۳۸۸
۲ بیمه در قراردادهای عمرانی دانشگاه علم و صنعت ایران تالیف ۱۳۸۸
۴ حاکمیت پروژه، پرتفلیو و طرح انتشارات فدک ایساتیس ترجمه ۱۳۹۷
۵ مدیریت تغییر در سازمان های پروژه محور انتشارات فدک ایساتیس ترجمه ۱۳۹۹
۶ پیکره دانش مشارکت عمومی خصوصی PPP انتشارات فدک ایساتیس ترجمه ۱۳۹۸

 

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

ردیف عنوان مقاله سال

برگزاری

نویسندگان نام کنفرانس
۱ نقش دولت در پرو‍ژه های زیر بنایی به روش BOT ۱۳۸۳ خزائنی، امام جمعه زاده اولین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
۲ شناسائی ریسکهای خاص BOT ۱۳۸۴ خزائنی، افشار دومین کنگره ملی مهندسی عمران
۳ عوامل موفقیت در پروژه های BOT ۱۳۸۴ خزائنی، افشار دومین کنگره ملی مهندسی عمران
۴ دست یابی به بهبود مستمر در سازمان، کاربرد توامان مهندسی ارزش و تکنیک ۶ سیگما ۱۳۸۴ احمدی، خزائنی، میر محمد صادقی دومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
۵  تسهیم ریسک مبنائی برای مدیریت پروژه های BOT ۱۳۸۴ خزائنی، افشار چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
۶  مدیریت ریسک در پروژه های کلان ۱۳۸۴ خزائنی، احمدی  دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
۷  مدیریت طرح و ساخت پروژه های تونل انتقال آب ۱۳۸۴ خزائنی، شمسی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
۸  سیستم کنترل کیفیت گلوگاه توسعه پروژه های طرح و ساخت ۱۳۸۵ خانزادی، خزائنی سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
۹ بررسی خواص رئولوژی بتن خود تراکم ۱۳۸۵ خانزادی، خزائنی، بهنود کنفرانس بتن های خود متراکم
۱۰ توسعه مدل مهندسی ارزش با بهره گیری از مدیریت ریسک ۱۳۸۵ خزائنی، احمدی کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله
۱۱ الگوی ارزیابی ریسکهای تامین مالی پروژه رویکرد BOT ۱۳۸۶ خانزادی، خزائنی پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع
۱۲ راهکارهای توسعه زیر ساخت های شهری، با رویکرد تامین مالی پروژه ای ۱۳۸۶ خانزادی، خزائنی International Conference on
Strategic Project Management
۱۳ ساختارهای قراردادی،  چهارچوبهای تسهیم ریسکهای پروژه ۱۳۸۶ خانزادی، خزائنی کنفرانس توسعه نظام اجرائی پروژه های عمرانی
۱۴ انتخاب سیستم اجرای پروژه، بر اساس یک مدل Multi Objective ارزیابی ریسک ۱۳۸۶ خانزادی، خزائنی چهارمین کنفرانس مدیریت پروژه
۱۵ قابلیت اعتماد نتایج مهندسی ارزش در پروژه ها EPC، با استفاده از آنالیز مدیریت ریسک ۱۳۸۶ خزائنی، احمدی چهارمین کنفرانس مدیریت پروژه
۱۶ راهکارهای توسعه زیر ساختهای شهری، با رویکرد تأمین مالی پروژه ای ۱۳۸۷ خانزادی، خزائنی اولین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه ها
۱۷ بررسی مکانیزم های تاثیر نانو ذرات سیلیس در بهبود خواص مکانیکی بتن- مطالعه ریزساختارها ۱۳۸۹ خانزادی، خزائنی دومین کنفرانس بتن ایران
۱۸  برنامه ریزی زمان و هزینه پروژه ساخت مجموعه ورزشی سونا و استخر در قالب قرارداد EPC و بررسی ریسک های آن ۱۳۹۶ گیاهچی ، خزائنی سومین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری
۱۹ تاثیر قطعات بازیافتی تایر بر مقاومت های سایشی بتن ۱۳۹۷

     ولی زاده، خزائنی

اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان
۲۰ تاثیر نانو تیتانیوم بر مقاومت های سایشی بتن

 

۱۳۹۷

     ولی زاده، خزائنی

کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری
۲۱ تفاوت نانو ذرات‌ها با غلظت و درصد یکسان در بتن

 

۱۳۹۸      ولی زاده، خزائنی سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی سازه و مدیریت ساخت

 

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.