لیست مقالات دکتر خزائنی

شناسه : 428 27 ژانویه 2020 - 17:01 815 بازدید ارسال توسط :
فهرست مقالات علمی و پژوهشی منتشر شده توسط دکتر گرشاسب خزائنی
لیست مقالات دکتر خزائنی
پ
پ
 • Risk Allocation in Construction Management, Fuzzy TOPSIS Approach

 • An ACO Optimization Algorithm for Risk Allocation in multiple party project

 • Microstructural Features of Concrete containing Nano Silica in Relation to Cement Content – Corrosion Properties

 • مدل چند معیاره ارزیابی موفقیت ایده ال پروژه های BOT: ساختار و کاربرد مدل

 • تاثیر افزایش عیار سیمان بر نفوذ یون کلر و ریز ساختار بتن های حاوی نانو سیلیس

 • تاثیر عملکرد ذرات نانو سیلیس در بهبود مشخصات مکانیکی بتن با افزایش عیار سیمان

 • بهینه یابی تخصیص ریسکهای یک پروژه ساخت؛ با الگوریتم جامعه مورچگان

 • بررسی تاثیر افزایش دمای اولیه بر پارامترهای دوامی بتن حاوی میکروسیلیس

 • الگوی مدیریت ریسک در پروژه های BOT توسعه چهارچوب مفهومی محدوده –منافع

 • بررسی مکانیزم های تاثیر نانو ذرات سیلیس در بهبود خواص مکانیکی بتن

 • شناسایی ریسک های خاص پروژه های BOT

 • افزایش عیار سیمان بر خوردگی و خواص مکانیکی بتن های حاوی نانوسیلیس

 • نقش دولت در توسعه پرو‍ژه های زیر بنایی به روش BOT

 • شناسائی ریسک های خاص BOT

 • عوامل موفقیت در پروژه های BOT

 • دست یابی به بهبود مستمر در سازمان، کاربرد توامان مهندسی ارزش و تکنیک ۶ سیگما

 • تسهیم ریسک مبنائی برای مدیریت پروژه های BOT

 • مدیریت ریسک در پروژه های کلان

 • مدیریت طرح و ساخت پروژه های تونل انتقال آب

 • سیستم کنترل کیفیت گلوگاه توسعه پروژه های طرح و ساخت

 • بررسی خواص رئولوژی بتن خود تراکم

 • توسعه مدل مهندسی ارزش با بهره گیری از مدیریت ریسک

 • الگوی ارزیابی ریسک های تامین مالی پروژه رویکرد BOT

 • راهکارهای توسعه زیر ساخت های شهری، با رویکرد تامین مالی پروژه ای

 • ساختارهای قراردادی، چهارچوب های تسهیم ریسک های پروژه

 • انتخاب سیستم اجرای پروژه، بر اساس یک مدل Multi Objective ارزیابی ریسک

 • قابلیت اعتماد نتایج مهندسی ارزش در پروژه ها EPC، با استفاده از آنالیز مدیریت ریسک

 • بررسی مکانیزم های تاثیر نانو ذرات سیلیس در بهبود خواص مکانیکی بتن- مطالعه ریز ساختارها

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.