سازمان برنامه و بودجه کشور

مواد قانونی مورد استفاده در پروژه های مشارکتی عمومی خصوصی

شناسه : 2378 01 جولای 2020 - 15:48 541 بازدید ارسال توسط :

در فایل پیوست می توانید برخی مواد قانونی مورد استفاده در مشارکت عمومی خصوصی را مشاهده نمائید

مواد قانونی مورد استفاده در پروژه های مشارکتی عمومی خصوصی
پ
پ

در فایل پیوست می توانید برخی مواد قانونی مورد استفاده در مشارکت عمومی خصوصی را مشاهده نمائید:

 • اصل ۴۴ قانون اساسی
 • متن ابلاغیه رهبر معظم انقالب اسلامی در خصوص سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (تاریخ ابلاغ: ۱/۳/۱۳۳۴)
 • سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه
 • دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک داراییهای سرمایهای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری
 • ماده ۴۱۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران
 • بند »ه » تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۱۴ کل کشور
 • ماده ۴۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنطیم بخشی از مقررات مالی دولت
 • ماده ۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنطیم بخشی از مقررات مالی دولت
 • آییننامه اجرایی ماده ۱۳ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 • ماده )۲۱ )قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۲/۳/۱۳۳۲
 • تبصره )۴ )ماده )۱ )قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب شهری
 • ماده ۱۰۴ قانون بودجه سال ۱۳۱۱ کل کشور
 • ماده ۱۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۱۴ کل کشور
 • قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
 • قانون احداث پروژههای عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور
 • قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 • آییننامه اجرایی ماده )۴۴ )قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 • ضوابط واگذاری طرحهای نیمهتمام بر اساس جزء ۴ بند ب ماده ۴۰ و بند ح ماده ۱۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴
 • قانون اصلاح موادی از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهار
 • آیین نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری
 • شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.