پ
پ

روش مشارکت عمومی خصوصی، روشی نوین و پیچیده برای تدارک پروژه ها با منابع مالی خصوصی است و لذا ترتیبات و فرایندهای کاملا مجزا از قراردادهای سنتی پیمانکاری را در بر خواهد داشت. این مهم نیازمند فراگیری و توانمندسازی کارشناسان و مدیران پروژه ها برای بهره بگیری از ظرفیت های مشارکت می باشد.

اصولا یکی از موانع توسعه و بکارگیری مشارکت در کشور عدم شناخت مجریان و حتی سرمایه گذاران از ترتیبات و ظرایف این روش است. با توجه به پیچیدگی های فنی روش مشارکت خصوصی، بسته های اموزشی در مراحل مختلف اعم از نحوه واگذاری، تنظیم قراردادها، تامین مالی پروژه و مدیریت ادعاها و تغییرات طراحی شده است که متناسب با تجربیات عملی از اجرای پروژه های مشارکت در کشور و متناسب با قوانین و مقررات ملی و استانداردهای بانک جهانی؛ دانشجویان را آموزش و توانمند می سازد:

مبانی مشارکت عمومی خصوصی (سطح پایه)

هدف این دوره تشریح ساختارهای کلیدی مشارکت عمومی و خصوصی است. در انتهای دوره کارفرمایان، پیمانکاران و دیگر فعالان نظام پیمانکاری در قالبی ساده و عمومی می توانند ضمن آشنائی با مفاهیم خاص مشارکت عمومی خصوص، یک پروژه مشارکت را به منظور جذب سرمایه گذار خصوصی، تعریف و بکار گیرند. این دوره برای سطح مدیران و سیاست گذاران سازمان ها طراحی شده است.

علاوه بر دوره جامع مبانی مشارکت، دوره های کوتاه مدت به نحوی طراحی شده است که مفاهیم مشارکت در قالبی قابل مقایسه نسبت به قراردادهای سنتی پیمانکاری و متدلوژی نظام فنی و اجرائی کشور آسان و قابل درک باشد و شامل عناوین زیر خواهد بود:

۱٫    قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در بستر قرادادهای نظام پیمانکاری  (۳ ساعت)

این دوره با هدف پاسخگونی به سوالات زیر طراحی شده است:

انواع قرادادهای BOT – BOO – BLT – ROT و …….. در مقایسه با انواع قرادادهای سنتی پیمانکاری مانند شرایط عمومی پیمان، قراردادهای طرح و ساخت، EPCF و ….. چه تفاوتهائی دارند؟ شرایط همسان این قراردادها چیست؟ تعهدات و الزامات برای پیمانکار و کارفرما چگونه است؟ محدوه شرح خدمات با قرادادهای پیمانکاری چه تفاوتی دارد؟

۲٫   فراخوان مشارکت عمومی خصوصی، مناقصه یا مذاکره  (۳ ساعت)

فرایند ارجاع کار در قراردادهای مشارکت چگونه است؟ قانون مناقصات و آئین نامه های آن در این قراردادها کاربرد دارد؟ آیا امکان واگذاری با مذاکره است؟ فرآیند ماده ۲۷ قانون الحاق چیست؟ رویه ارزیابی صلاحیت سرمایه گذاران چگونه می باشد؟ روش انتخاب سرمایه گذاری چگونه است؟

۳٫   جایگاه سرمایه گذار در مشارکت عمومی خصوصی در مقایسه با پیمانکاران  (۳ ساعت)

سرمایه گذار چه تفاوتی با پیماتکار دارد؟ حدود اختیارات و تعهدات سرمایه گذار چیست؟ صلاحیت های پیمانکاری برای سرمایه گذار مصداق دارد یا خیر؟ تفاوت تامین کننده مالی و سرمایه گذار چیست؟

۴٫    جایگاه سرمایه پذیر در قرارداد مشارکت عمومی خصوصی در مقایسه با کارفرمایان (۳ ساعت)

تفاوت کارفرما با سرمایه پذیر چیست؟ حدود تعهدات سرمایه پذیر چگونه است؟ مسئولیت های سرمایه پذیر در تامین مالی، نظارت، پرداخت ها و ….. چگونه است؟ برای بدست آوردن صلاحیت های سرمایه پذیر، کارفرمایان دولتی باید چه ویژگی هائی داشته باشند؟ آیا در طرح های مشارکت به مشاور یا ناظر نیازی هست؟

۵٫    تامین مالی در قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی در مقایسه با دیگر روش های سرمایه گذاری (۶ ساعت)

آیا مشارکت یک روش تامین مالی است؟ تفاوت مشارکت با دیگر روش های سرمایه گذاری مانند مشاذکت در ساخت چیست؟ چه روش های تامین مالی قابل استفاده در مشارکت است؟ تفاوت تامین مالی پروژه ای با فاینانس چیست؟

۶٫    نحوه انعقاد قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی ( ۳ ساعت)

نحوه عقد قراداد و ابلاغ آن در مشارکت چه تفاوتی با قرادادهای پیمانکاری دارد؟ دوره پیشبرد به چه معنا است و چه تعهداتی در ان قابل انجام است؟ قطعیت در قراردادهای مشارکت به چه معنا است؟ دوره انتقال چه ویژگی هائی دارد؟ اختیرات و مسئولیت ها در مرحله بهره برداری با فاز ساخت چه اختلافات و تمایزاتی دارد؟

مدیریت پروژه های مشارکت عمومی خصوصی (سطح عمومی)

هدف این دوره، مدیریت یک پروژه مشارکت عمومی خصوصی از مرحله تعریف طرح و اخذ مجوزها تا مرحله خاتمه و انتقال پروژه می باشد. لذا فراگیران در طی این دوره تمامی مراحل انجام یک پروژه مشارکت شامل تهیه طرح توجیهی، طراحی بسته مالی، تنظیم قرارداد، فرآیند ارجاع کار و ….. را آموزش خواهند دید.

مخاطب دوره مدیریت پروژه های مشارکت، مدیران پروژه های ساخت، کارشناسان و مشاوران پروژه ها است که در سطح از مشارکت عمومی خصوصی درگیر می شوند و می خواهند دانش خود را برای موفقیت در انجام پروژه های مشارکتی افزایش دهند

قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی (سطح تخصصی)

هدف این دوره، آموزش تخصصی انجام قرارداد های مشارکت عمومی خصوصی است. مخاطبان این دوره کارشناسان پیمان ها، مشاوران حقوقی و امور قرادادهای پیمانکاری هستند. در طی دوره فراگیران با جزئیات و نکات قرادادی مشارکت آشنا شده  و نحوه مدیریت تغییرات و ادعاها در یک قراداد شمارکت را آموزش می بینند.

علاوه بر دوره جامع قراردادهای مشارکت، دورهای کوتاه مدت تخصصی طراحی شده است که علاقه مندان برای تکمیل دانش خود در یک سطح خاص و بنا به نیاز ویژه در یک حوزه می توانند شرکت نمایند. این بسته آنوزشی به شرح زیر قابل برگزاری است:

۱٫    ساختار قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکت عمومی خصوصی  (۶ ساعت)

ساختار کلان قرارداد مشارکت عمومی خصوصی، معرفی طرفین قرارداد و نحوه شکل گیری شرکت پروژه، تعهدات و اختیارات اصلی سرمایه گذار و سرمایه پذیر، معرفی چرخه عمر پروژه و مراحل کلیدی، جایگاه مدل مالی در قرارداد مشارکت، نحوه اعمال تغییرات و مذاکره مجدد، نحوه کنترل کیفیت و نظارت بر قرارداد، خاتمه یا فسخ قرارداد، ریسک های عمده و نحوه پوشش مخاطرات

۲٫    فرایند ارجاع و برگزاری فراخوان در قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی (۶ ساعت)

معرفی فرایند ارجاع کار بر اساس ماده ۲۷ قانون الحاق، رویه ارزیابی صلاحیت سرمایه گذاران، روش انتخاب پیشنهاد سرمایه گذاری، بررسی محدودیت ها و امکانات قانون مناقصات و آئین نامه ها برای مشارکت عمومی خصوصی، جایگاه کارگروه واگذاری، روش های انتخاب سرمایه گذار در توصیه بانک جهانی و توسعه اسلامی

۳٫    انواع  قرارداد مشارکت عمومی خصوصی (۳ ساعت)

معرفی قراردادهای BOT، BOO، BLT، و ……، معرفی قراردادهای واگذاری امتیاز (Concession)و قراردادهای ابتکار مالی خصوصی (PFI)، ترتیبات واگذاری و تملک در قراردادها، توزیع ریسک های مرحله ساخت و بهره برداری در انواع قراردادها، نحوه پرداخت و تضامین در انواع قراردادها

۴٫    مدیریت ذینفعان در قرارداد مشارکت عمومی خصوصی (۳ ساعت)

معرفی ذینفعان کلیدی در مشارکت عمومی خصوصی، ساختار شرکت پروژه، تعهدات و اختیارت سرمایه پذیر و سرمایه گذار، جایگاه مشاور مستقل، نحوه حل اختلاف طرفین

۵٫    ساختار مدل مالی در قراردادهای مشارکتی (۶ ساعت)

داده ها و ستانده های اصلی مدل مالی، ساختار اعتبارات و منابع تامین مالی، مدلسازی درآمدها و هزینه ها، محاسبات شاخص های مالی (نرخ بازده داخلی، دوره بازگشت سرمایه و ….) و مکانیزم های پرداخت

۶٫    مدیریت چرخه عمر قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی ( ۳ ساعت)

زمانبندی انجام تعهدات، دوره پیشبرد قراداد، دوره ساخت، دوره بهره برداری، دوره انتقال، قطعیت قرارداد و شروط تحقق قطعیت، تاریخ راه اندازی و تست های ساخت، نحوه خاتمه قراداد

۷٫    تضامین در قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی (۳ ساعت)

معرفی انواع تضامین قراردادی، ریسک های عمده فاز پیشبرد، ساخت و بهره برداری، محدوده پوشش تضامین، تریبات آزادسازی یا واخواهی تضامین، بررسی آئین تضمین معاملات دولتی، معرفی آئین نامه تضامین مشارکت عمومی خصوصی مصوب تیرماه ۱۴۰۰

۸٫    مدیریت ریسک در قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی (۶ ساعت)

معرفی ریسک ها در قرارداد مشارکت (شامل تغییر قوانین، فورس ماژور سیاسی، مشخصات فنی ساخت و بهره برداری، تغییر نرخ ارز و …..)، نحوه مواجه با ریسک ها، ابزارهای قراردادی و مالی تعریف شده در چهارچوب مشارکت، ضمانت ها و نحوه پوشش ریسک ها، ابزارهای تعهدی و قراردادی برای کنترل ریسک ها، حدود تعهدات طرفین در جبران ریسک ها، شرایط فسخ و تعلیق قرارداد، جرایم و جبران مخاطرات

 

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.