پ
پ

مشارکت عمومی خصوصی (PPP) ترتیبات قراردادی است که در آن بخش عمومی (اعم از دستگاه های دولتی و یا سایر نهادهای عمومی) بـه منظور تأمین خدمات زیربنایی (اعم از آب و فاضلاب، حمل و نقل، سلامت، آمـوزش و…) با استفاده از سرمایه های بخـش خصوصی (اعم از دانش، تجربه و منابع مالی) مشارکت می نماید.

در این روش بخش خصوصی در قالب قراردادهای بلند مدت، ضمن تسهیم ریسک، خدمات عمومی را تامین کرده و بسته به میزان و کیفیت عملکردو ارائه خدمات، در منافع حاصل از طرح سهیم می شود. در مشارکت، دولـت از تصدی گری خارج شده و به خریدار (در قراردادهای دولت پرداخت) و یا تنظـیم کننـده مقـررات (در قراردادهای کاربر پرداخت) تبدیل می شود.

دست نوشته ها

مطالب آموزشی

دانلودها

خدمات مشاوره برای مشارکت عمومی خصوصی

با توجه به پیچیدگی های فنی روش مشارکت خصوصی، پیشنهاد تمامی سازمان ها و نهادهای فنی توسعه دهنده این روش ان است که برای اطمینان از موفقیت در پروژه از خدمات مشاروان حرفه ای استفاده گردد. این امادگی وجود دارد که در مراحل مختلف از روش مشارکت عمومی خصوصی اعم از نحوه واگذاری، تنظیم قراردادها، تامین مالی پروژه و مدیریت ادعاها و تغییرات؛ خدمات مشاوره ارائه به شرح زیر ارائه گردد:

خدمات مشاوره دوره های آموزشی فرصت های پژوهش

 

دوره های اموزشی سطح بندی و طراحی شده، به کارفرمایان دولتی، سرمایه گذاران خصوصی و نیز موسسات مالی کمک می کند که با ساختارهای خاص روش مشارکت عموم خصوصی آشنا شده و بتوانند ضمن جذب سرمایه گذاران، قراردادی حرفه ای را برای تضمین منافع خود منعقد نمایند.

توانمندی ها در حوزه مشارکت عمومی خصوصی

از سال ۱۳۸۱ که مفهوم مشارکت عمومی خصوصی در قالب قراردادهای BOT و BOO وارد ایران گردید، دکتر خزائنی در این حوزه مشغول به مطالعه و فعالیت اجرائی در حوزه مشارکت ها بوده اند. و به لطف خداوند، موفق شده اند در جایگاه مجری طرح، مشاور قرارداد، مشاور تامین مالی، مدیریت پروژه و راهبر فنی در پروژه های متعددی مشارکت نمایند. برخی از این پروژه ها مانند خط لوله ششم سراسری و سدو نیروگاه کارون ۲ از موفقترین ها و اولین های حوزه صنعت خود به شمار می روند.

دکتر خزائنی با توجه به صلاحیت های بین المللی در حوزه مشارکت عمومی خصوصی، تلاش نموده اند با انتشار کتب و مقالات و برگزاری دوره اموزشی و سمینارهای تخصصی درک صحیحی از مشارکت عمومی خصوصی و منطیق بر استانداردهای بین المللی در کشور را ترویج نمایند.

کارفرمایان صلاحیت ها کتاب و مقالات

مراجع دانش مشارکت عمومی خصوصی

برای بهره مندی از مزایای مشارکت خصوصی، بایست ساختارها و چهارچوب های استاندارد و پذیرفته شده بین المللی را بکارگیری نمود. برای این منظور سازمان بین المللی متعددی مانند یونیدو و آنسترال با ارائه انتظار منابع دانشی، خدمات مشاوره و آموزش به دولت ها کمک می نمایند. یکی از پر رنگ ترین این سازمان ها، بانک جهانی است که به عنوان مرجع و متولی بانک های توسعه ای در دنیا تلاش دارد مشارکت را به عنوان روش پذیرفته شده برای تدارک زیرساخت ها ترویج و حمایت نماید.

تلاش کرده ایم با انتشار مقالات، برگزاری دوره های اموزشی، ترجمه استانداردها، مراجع دانشی بین المللی را معرفی کرده و ساختارهای لازم برای بکارگیری استاندارد مشارکت خصوصی را در اختیار متخصصان و مدیران کشور قرار دهیم.

کتاب و منابع دانش

مراجع و سازمان ها

استانداردها

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.