پ
پ

قراردادهای پیمانکاری به دلیل ساختار، تشریفات عقد قرارداد و ترتیباتی که بر انها حاکم است؛ ویژگی های مشخصی دارند که در قالب پیمان تعریف می شوند. از این لحاظ مدیریت پیمان به معنای تنظیم روابط و کنترل تعهدات ذینفعان کلیدی پروژه در بستر قرادادی و حقوقی به منظور اطمینان از حصول توافق و رعایت انجام تعهدات می باشد.

آموزش مدیریت پیمان با هدف تربیت دانشجویان مسلط بر مفاهیم حقوقی و ساختارهای تدارک پروژه به منظور مدیریت پیمان های مشاوره، پیمانکاری، تامین کالا و یا مدیریت طرح می باشد. و شامل سرفصل زیر می تواند باشد:

۱- مدیریت تدارکات

۲- مقدمه ای بر حقوق پیمان

۳- مدیریت مناقصات و مزایدات

۴- قرادادهای پیمانکاری (شرایط عمومی پیمان)

۵- قراردادهای طرح و ساخت

۶- قراردادهای مدیریت طرح

۷- قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکت عمومی خصوصی

۸- قرادادهای مشاوره و مطالعات

۹- قراردادهای خرید کالا و تامین تجهیزات

۱۰- مدیریت تغییر در پیمان ها

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.