پ
پ

مدیریت پروژه عملی

مدیریت پروژه عملی به معنای نگاه کاربردی به مدیریت پروژه برای موفقیت پروژه اجرائی است. این نگاه با بومی سازی و یا توسعه ابزارهای مدیریت پروژه می تواند ترجمه قابل فهم برای مدیران سازمان و تیم پروژه ارائه دهد که چگونه مدیریت پروژه می تواند به موفقیت نهائی کمک کند.

برای رسیدن به مدیریت پروژه عملی، تلاش شده است که ابزارها و روش ها برمبنای درس اموخته ها و تجارب اجرائی پروژه ها انتخاب شده و یا توسعه یابند. در این روش به ابزارهای معرفی شده در یک استاندارد اتکا نمی شودبلکه بر اساس تجارب پیاده سازی ابزارها و میزان رضایت از عملکرد روش ها، نسبت به بکارگیری آنها اقدام می شود. این دیدگاه در مقابل برخورد ویترینی با مدیریت پروژه است.

نگاه ویترینی به مدیریت پروژه، به معنای آنکه حجم زیادی از خدمات مشاوره صرفا به آموزش یا استقرار استانداردها محدود شده است بدون آنکه بتواند این مفاهیم را به زبان سازمان ترجمه کنند و یا حتی ابزارهای بومی را توسعه دهند. شاید یکی از عمده ترین علل این آفت، فاصله بین مشاوران و مجریان با واقعیت های پروژه و عدم تجربه کافی از سازمان های پروژه محور است. لذا یک پس زدگی در برابر مدیریت پروژه ایجاد شده و اعتماد به قابلیت های این دانش برای حل مشکلات صنعت کم نموده است.

مقالات مدیریت پروژه عملی

به منظور تبیین ابعاد و کاربردهای مدیریت پروژه عملی، در قالب مقالاتی علمی و ترویجی در روزنامه مناقصه و مزایده منتشر گردیده است. در سلسله مقالات مدیریت پروژه عملی، با مرور درس آموخته های برخی پروژه های واقعی نشان داده ایم که چگونه روش ها و تکنیک های مدیریت پروژه می تواند به مدیران کمک نمایند که با هزینه کمتر و قابلیت اعتماد بیشتر به اهداف پروژه دست یابند.

چرا پروژه ها شکست می خورند
درس آموخته شکست پروژه ، مطالعه موردی یک پروژه ساختمانی ساختمان اداری
مدیریت استراتژیک پروژه ، درس آموخته های احداث تصفیه خانه فاضلاب مدیریت استراتژیک پروژه
درس آموخته های مدیریت ذینفعان پروژه ، سیاست راه بنداز جا بنداز مدیریت ذینفعان
الگوی رفتاری یکطرفه کارفرما ،عامل شکست پروژه
فقدان رهبری ، عامل شکست پروژه ها
مدیریت ریسک های مالی پروژه در قراردادهای پیمانکاری مدیریت هزینه
درس آموخته پروژه آزادراه تهران-شمال
مدیریت یکپارچه هزینه ها، چگونه یک پروژه را با چند برابر قیمت تمام نکنیم

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.