پ
پ

روش تامین مالی یا Finance به معنای فراهم سازی منابع مالی جهت بکارگیری در یک فعالیت اقتصادی از انواع منابع سیستم های مالی نظیر نظام بانکی، اعتباری، سرمایه گذارای، دارایی ها و بدهی ها است.

برای تامین مالی، ابزارها و روش های متفاوتی در برابر بنگاه ها و دیگر نهادهای اقتصادی قرار دارد که برحسب نحوه تامین منابع، ساختار تعهدی ایجاد شده، ریسک های بازگشت سرمایه، حجم منابع فراهم اوری شده و …. می بایست دست به انتخاب بزنند.

درک صحیح ابزارها، قابلیت های هر روش و الزامات بکارگیری هر سیستم تامین مالی، آن را تبدیل به یک دانش فنی و بین رشته ای نموده است که می بایست علاوه بر ابزارهای مالی، دانش مدیریت پروژه و روش های قراردادی را نیز در اختیار داشته باشد

تامین مالی پروژه ها

شکل خاصی از تامین مالی که بر اساس دارائی های ایجاد شده از پروژه در آینده فراهم می گردد با عنوان تامین مالی پروژه ای (Project Finance)، رویکرد غالب تامین مالی پروژه های زیرساختی می باشد. در پیوند با دانش مدیریت پروژه، روش تامین مالی پروژه عموما برای تامین مالی پروژه ها به روش مشارکت عمومی خصوصی (PPP) به عنوان روش تدارک پروژه ها استفاده می شود.

یکی از مراجع بسیار معتبر برای این منظور نشریات و راهنماهای بانک جهانی (World Bank) است که یکی از پرکاربردترین این راهنماها توسط دکتر گرشاسب خزائنی با عنوان “پیکره دانش مشارکت عمومی خصوصی” منتشر و در اختیار علاقه مندان فارسی زبان قرار گرفته است

خدمات مشاوره و اموزش

با توجه به گستردگی این حوزه دانشی و تخصصی بودن ابزارهای تامین مالی، خدمات مشاوره و آموزش در حوزه تامین مالی در سه گروه تامین مالی شرکتی، تامین مالی پروژه ای و تامین مالی بین المللی ارائه می شود.

روش های تامین مالی تامین مالی پروژه

تامین مالی بنگاه ها

تامین مالی پروژه

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.